Multi Pharme S.A.

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w zwi?zku z dematerializacj?.

?om?a, dnia 29 czerwca 2020r.

P.Z.A. Multi Pharme S.A.
ul. Nowogrodzka 200
18-400 ?om?a

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz P.Z.A. Multi Pharme S.A.

 PIERWSZE WEZWANIE DO Z?O?ENIA DOKUMENTóW AKCJI

Dzia?aj?c imieniem Przedsi?biorstwa Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” S.A. z/s w ?om?y (18-400) przy ul. Nowogrodzkiej 200, wpisanej do rejestru przedsi?biorców KRS przez S?d Rejonowy w Bia?ymstoku XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod nr 0000040970, posiadaj?c? nr NIP 7181010016, w wykonaniu obowi?zku wynikaj?cego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó?ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsi?biorstwa Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” S.A. do z?o?enia w Spó?ce dokumentów akcji w terminie do końca pa?dziernika 2020r.

W przypadku woli osobistego sk?adania dokumentów wskazuj?, i? Biuro Zarz?du otwarte jest od poniedzia?ku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie z?o?onych dokumentów sporz?dzone zostan? wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który b?dzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A. wybrany uchwa?? Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocze?nie informuje, i? zgodnie z w/w ustaw?:

  1. Wezwanie do z?o?enia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pi?ciokrotnie

w odst?pie nie d?u?szym ni? miesi?c i nie krótszym ni? dwa tygodnie

Je?eli zgadzacie si? Państwo, na komunikacj? w stosunkach ze spó?k? i podmiotem prowadz?cym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru za??czonego do niniejszego pisma oraz odes?anie podpisanego dokumentu na adres Spó?ki.

Z powa?aniem
Zarz?d P.Z.A. Multi Pharme S.A.

Za??czniki – formularz zgody na komunikacj? elektroniczn?

汤姆叔叔影院