Multi Pharme S.A.

Us?ugi dla producentów

Wspó?praca z w PZA „Multi Pharme” SA gwarantuje aktywne wsparcie w zakresie sprzeda?y leków jak równie? produktów medycznych.

PZA „Multi Pharme” SA oferuje szereg us?ug dostosowanych do potrzeb Producentów:

  • Wsparcie telemarketingu (wzmacnianie akcji sprzeda?owych poprzez codzienne przykazywanie klientom informacji o bie??cych promocjach, oferowanych towarach i us?ug)
  • Dystrybucja materia?ów reklamowych (m.in. udost?pnianie farmaceutom materia?ów informacyjno-promocyjnych dla pacjentów)
  • Kampanie promocyjne okre?lonych produktów (np. dystrybucja numeryczna, wprowadzanie nowo?ci)
  • Dzia?ania marketingowe (przygotowywanie ofert dostosowanych do potrzeb rynku)
  • Akcje informacyjne (np. z zakresu wprowadzanych nowo?ci, zmian w prawie farmaceutycznym)
  • Organizacja paneli edukacyjnych dla aptekarzy

Skontaktuj si?

Dzia? zaopatrzenia
zaopatrzenie [ at ] multipharme . com . pl
86 47 34 532
Dzia? marketingu
marketing [ at ] multipharme . com . pl
86 47 34 544

Wykorzystuj?c wieloletnie do?wiadczenie oraz zaufanie które budzimy w?ród klientów jeste?my w stanie ?wiadczy? us?ugi, które przynosz? wymierne efekty w akcjach promocyjnych.

W celu optymalizacji sprzeda?y, PZA Multi-Pharme S.A oferuje szereg dzia?ań marketingowych.

pill

Poznaj nasze dzia?ania marketingowe Zobacz

Dzia? Marketingu
marketing [ at ] multipharme . com . pl
86 47 34 544

Wa?nym elementem funkcjonowania bran?y farmaceutycznej jest wprowadzanie na rynek nowych produktów. Producenci wspó?pracuj?cy z Multi-Pharme maj? mo?liwo?? korzystania ze wsparcia marketingowego i sprzeda?owego w zakresie wprowadzanych nowo?ci.
Oferowane wsparcie promocyjno-reklamowe jak równie? prowadzone kampanie informacyjne wp?ywaj? na pozytywny odbiór ze strony farmaceutów nowych produktów Producenta.

W celu wprowadzenia nowo?ci w hurtowni Multi-Pharme S.A. skontaktuj si? z

Dzia? zaopatrzenia
zaopatrzenie [ at ] multipharme . com . pl
86 47 34 532
Dzia? marketingu
marketing [ at ] multipharme . com . pl>
86 47 34 544

Istotnym elementem wspó?pracy pomi?dzy Producentem a Aptekarzami jest ich sta?a edukacja z zakresu dost?pnych produktów, wprowadzanych nowo?ci czy te? innowacyjnych rozwi?zań na rynku farmaceutycznym.

PZA Multi-Pharme S.A. po?redniczy w organizacji takich szkoleń dla wszystkich swoich klientów.
Ka?dy Producent ma mo?liwo?? zorganizowania w?asnego szkolenia dla farmaceutów (na których farmaceuci mog? otrzyma? punkty edukacyjne) lub prezentacji dotycz?cej promowanego asortymentu.

W celu organizacji szkolenia dla farmaceutów zapraszamy do kontaktu z Dzia?em Marketingu

Dzia? marketingu
marketing [ at ] multipharme . com . pl
86 47 34 544

汤姆叔叔影院