Multi Pharme S.A.

Dzia? marketingu

Dzi?ki wyspecjalizowanemu Zespo?owi nale??cym do Dzia?u Marketingu ?wiadczymy us?ugi w zakresie:

  • Sta?ego monitorowania i prowadzenia analiz rynku, w celu dostosowania ofert do panuj?cych warunków czy potrzeb pacjentów;
  • ?wiadczenia pomocy przy ustalaniu i wprowadzaniu okre?lonych akcji promocyjnych;
  • Prowadzenia aktywnej komunikacji z aptekami dotycz?c? nowych promocji;
  • Efektywnego zarz?dzanie portfolio Producenta, zapewniaj?c sta?? dost?pno?? preparatów;

Ka?dy Producent ma do dyspozycji osobistego opiekuna, który na bie??co sprawuje kontrol? nad pomy?ln? realizacj? projektu.

Wszystkie ?wiadczone przez nas us?ugi przeprowadzane s? z pe?nym zaanga?owaniem i na najwy?szym poziomie.

Dzia? Marketingu
marketing [ at ] multipharme . com . pl
86 47-34-544

汤姆叔叔影院