Multi Pharme S.A.

Strony aptekarzy

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysoko?ci op?at za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmian? zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 pa?dziernika 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog? by? dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1353

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wst?pnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporz?dzania leków recepturowych lub aptecznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491/1

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodost?pnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zak?adowych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1277/1

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydaj?cych produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a tak?e wymogów, jakim powinien odpowiada? lokal i wyposa?enie tych placówek oraz punktów aptecznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pa?dziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/183/1531

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pa?dziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pa?dziernika 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze?nia 2002 r. w sprawie szczegó?owych wymogów, jakimi powinien odpowiada? lokal apteki
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze?nia 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptek? ogólnodost?pn?
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze?nia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodz?cych w sk?ad powierzchni podstawowej i pomocniczej aptek i
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysoko?ci dop?at pobieranych przez aptek? za ekspedycj? produktów leczniczych w porze nocnej oraz okre?lenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera si? op?aty
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/85/778

汤姆叔叔影院