Multi Pharme S.A.

Promocje

Promocje hurtowe

TARGI

Obowi?zuj? w ka?dym miesi?cu w okresie 2-3 tygodni. Wydawane s? w formie katalogu drukowanego, w którym zamieszczone s? oferty kilkudziesi?ciu Producentów. Specjalnie dla naszych Aptek, w ?rodku oferty targowej zamieszczany jest MINI PLAKAT, który pozwala przekaza? Pacjentom informacj? o promocyjnych produktach z targów. Przygotowujemy równie? pakiet, do którego Apteka otrzymuje pojemnik (kul?), u?atwiaj?c w ten sposób ekspozycj? produktów wysoko rotuj?cych w bardzo dobrych cenach (tzw. Sprzeda? Impulsowa)

PROMOCJE CZWARTKOWE

Obowi?zuj? w ka?dy czwartek miesi?ca z przed?u?eniem na pi?tek. Maj?c na uwadze potrzeby naszych Aptek, w promocjach czwartkowych umieszczamy produkty z najwy?szymi rabatami dost?pnymi na poziomie hurtowym. Dzień wcze?niej informacja zostaje wys?ana e-mailem oraz w formie papierowej

OFERTA TYGODNIA

Obowi?zuje od poniedzia?ku do soboty. W ka?dy pi?tek zostaje wys?any do Aptek e-mail z informacj? o asortymencie znajduj?cym si? w promocji oraz o poziomie jego rabatowania. Dla u?atwienia wysy?amy ca?? ofert? równie? w formie papierowej

OKOLICZNO?CIOWE

Obowi?zuje od poniedzia?ku do soboty. W ka?dy pi?tek zostaje wys?any do Aptek e-mail z informacj? o asortymencie znajduj?cym si? w promocji oraz o poziomie jego rabatowania. Dla u?atwienia wysy?amy ca?? ofert? równie? w formie papierowej

SUPER DOK?ADKI

Akcje specjalne, które przy zakupie okre?lonego pakietu pozwol? na obni?enie cen na poszczególne preparaty

OKAZJE MULTIPHARME

Na bie??co b?dziemy informowa? Państwa o dost?pnych specjalnych akcjach-okazjach

汤姆叔叔影院