Multi Pharme S.A.

Formularz reklamacyjny

Szanowni Państwo,

Informujemy, ?e zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego i zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zosta?y wprowadzone procedury reklamacyjne, maj?ce na celu usprawnienie wspó?pracy
pomi?dzy Aptek? a Hurtowni?.

Uwaga! W celu prawid?owego wy?wietlania i drukowania dokumentów w formacie PDF sugerujemy pobranie
i zainstalowanie bezp?atnej wersji programu Adobe Reader,
np. z tej strony: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html
(Prosz? pobra? i zainstalowa? Acrobat Reader?? (nie PRO).)

Ka?de zg?oszenie jest rozpatrywane przez Dzia? Reklamacji PZA ?Multi Pharme” SA.
Apteka, na wskazany w formularzu adres e-mail, otrzyma decyzj? w sprawie reklamacji. Dopiero na podstawie wydrukowanego protoko?u reklamacyjnego, jak i pozytywnie rozpatrzonego wniosku reklamacji, kierowca b?dzie móg? odebra? zwracany produkt.

Zg?oszenia reklamacji mo?na dokona? poprzez KS-EWD lub za po?rednictwem poni?szego, elektronicznego formularza wymiany danych.

Formularz reklamacyjny dzia?a w oparciu o j?zyk JavaScript.
Instrukcja modyfikacji ustawień JavaScript w przegl?darce Firefox

Zasady reklamacji

Pobierz instrukcj? dla starszej wersji

Pobierz instrukcj? dla nowszej wersji

Wy??czanie dodatków blokuj?cych skrypty


/ /
Numer pozycji na fakturze Nazwa towaru Ilo?? Numer serii Data wa?no?ci Przyczyna reklamacji Usuń

* - pole wymagane

汤姆叔叔影院