Multi Pharme S.A.

Elektroniczna obs?uga aptek

Aby u?atwi? codzienn? prac? w aptece, PZA ?Multi Pharme” SA zapewnia mo?liwo?? sta?ego kontrolowania dost?pno?ci produktów. Dzi?ki elektronicznej wymianie danych (EWD), wszyscy farmaceuci mog? w ka?dej chwili sprawdzi? cen? wybranych preparatów jak równie? z?o?y? zamówienie.

Korzy?ci wynikaj?ce z elektronicznego wsparcia aptek

 • bezpo?rednia komunikacja pomi?dzy aptek? a hurtowni?
 • wygoda i oszcz?dno?? czasu przy sk?adaniu zamówień

Mo?liwo?ci

 • zapytanie o stan i cen? towaru
 • pobieranie aktualnych promocji od dostawców
 • przesy?anie zamówień
 • pobieranie potwierdzeń przes?ania zamówienia (list braków)
 • pobieranie ofert handlowych, zarówno ogólnych jak i indywidualnych
 • pobieranie dokumentów handlowych
 • sk?adanie reklamacji

Dane do konfiguracji

 • Adres serwera EWD:
  https://ewd.multipharme.com.pl/ap-synch-hr/
 • Adres serwera FTP:
  ftp://ftp.multipharme.com.pl

W przypadku pytań i niejasno?ci prosimy o kontakt:
helpit [ at ] multipharme . com . pl

汤姆叔叔影院