Multi Pharme S.A.

Skontaktuj si? z nami

 • Adres:

  Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek
  "Multi Pharme" SA
  18-400 ?om?a
  ul. Nowogrodzka 200

  G?ówny numer infolinii:

  86 47 34 555

  Dzia? nr_zewn?trzny
  Kadry 86 47 34 528
  Reklamacje 86 47 34 529
  Drukarnia FV 86 47 34 551
  Ksi?gowo?? 86 47 34 524
  Wycena 86 47 34 536
  ? ?
  ? ?
  Aby stale ulepsza? ?wiadczone przez nas us?ugi na stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które zapisywane s? w pami?ci przegl?darki. Szczegó?owe informacje na temat celu ich u?ywania oraz zmiany ustawień plików cookies w przegl?darce internetowej znajduj? si? tutaj.

  Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotycz?cych cookies w przegl?darce oznacza potwierdzenie zapoznania si? z powy?szymi informacjami i akceptacj? plików cookies.

  Wykonuj?c obowi?zek wynikaj?cy z art. 13 RODO informujemy, ?e
  Administratorem danych jest
  Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” Spó?ka Akcyjna,
  ul. Nowogrodzka 200, 18-400 ?om?a,
  Kontakt mailowy: biuro.lo@multipharme.com.pl,
  tel. +48 86 47 34 555, faks: +48 86 47 34 514.
  Dalsze informacje znajdziesz tutaj.

  Dane KRS: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A Dane NIP: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A Dane REGON: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A

  Rejestr: S?d Rejonowy w Bia?ymstoku XII Wydzia? Gospodarczy
  Kapita? zak?adowy: 3 411 000 PLN
  Kapita? wp?acony:   3 411 000 PLN

 • E-mail:

  biuro . lo [ at ] multipharme . com . pl

 • Telefon:

  86 224 50 30

 • FAX:

  86 47 34 514

汤姆叔叔影院