Multi Pharme S.A.

Strefa Aptekarza

Z my?l? o wszystkich Farmaceutach, PZA ?Multi Pharme” SA stwarza warunki, maj?ce na celu u?atwienie codziennej pracy w Aptece, jak równie? gwarantuje atrakcyjne oferty handlowe.

Zobacz wi?cej

Strefa Producenta

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i profesjonalnemu przygotowaniu technicznemu PZA ?Multi Pharme” SA ?wiadczy us?ugi na najwy?szym poziomie.

Zobacz wi?cej

Multi Pharme to:

PZA ?MULTI PHARME” SA

Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” SA istnieje na rynku od 1995?r. Cech? wyró?niaj?c? nasz? hurtowni? jest fakt, ?e funkcjonuje jako spó?ka aptekarska bazuj?ca na polskim kapitale. Swoim zasi?giem obejmujemy apteki, które znajduj? si? w województwach:
 • Podlaskim
 • Warmińsko-mazurskim
 • Mazowieckim
 • Lubelskim
 • ?wi?tokrzyskim
Dok?adamy wszelkich starań, aby nasza oferta handlowa, w jak najlepszy sposób spe?nia?a potrzeby naszych klientów.

Nasze warto?ci

Na co dzień pos?ugujemy si? okre?lonym systemem warto?ci, dzi?ki któremu:
 • jeste?my w stanie wyró?ni? si? od konkurencji
 • osi?gamy efektywne wyniki w pracy jak i satysfakcj? z wykonywanej dzia?alno?ci
 • prowadzony biznes nabiera sensu
 • jeste?my w stanie wypracowa? wysokie standardy wspó?pracy z partnerami handlowymi
ZAUFANIE- JAKO??- KLIENT W CENTRUM UWAGI

Aktualno?ci

?yczenia ?wi?teczne

21 Gru 2015

Najpi?kniejszych ?wi?t Bo?ego Narodzenia,
pe?nych rado?ci
i rodzinnego ciep?a
oraz wszystkiego
co najlepsze w ka?dym dniu
Nowego 2016 Roku
?ycz?
Rada Nadzorcza, Zarz?d i Pracownicy
PZA ?Multi Pharme”
w ?om?y

choinka35

Nowe zasady zwrotu towaru

5 Lis 2015

Szanowni Państwo,
Informujemy,? ?e od 2 listopada 2015 r. w hurtowniach PZA ?Multi Pharme” SA obowi?zuj? nowe zasady zwrotu towaru. W zwi?zku ze zmian? procedury reklamacyjnej produkty b?d? odbierane przez kierowców wy??cznie na podstawie protoko?u wygenerowanego przez Hurtowni?.

W za??czniku szczegó?y dotycz?ce nowej procedury reklamacji.

Nowe zasady reklamacji

Zapraszamy do ?ledzenia aktualno?ci

2 Pa? 2015

Zapraszamy do ?ledzenia aktualno?ci, które b?d? sukcesywnie umieszczane na stronie PZA ?Multi Pharme” SA

Zarz?d PZA MULTI PHARME S.A

ZARZ?D

mgr farm. IRENA DOBRAKOWSKA Prezes Zarz?du

Historia

Historia Multipharme

Skontaktuj si? z nami

 • Adres:

  Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek
  "Multi Pharme" SA
  18-400 ?om?a
  ul. Nowogrodzka 200

  G?ówny numer infolinii:

  86 47 34 555

  Dzia? nr_zewn?trzny
  Kadry 86 47 34 528
  Reklamacje 86 47 34 529
  Drukarnia FV 86 47 34 551
  Ksi?gowo?? 86 47 34 524
  Wycena 86 47 34 536
  ? ?
  ? ?
  Aby stale ulepsza? ?wiadczone przez nas us?ugi na stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które zapisywane s? w pami?ci przegl?darki. Szczegó?owe informacje na temat celu ich u?ywania oraz zmiany ustawień plików cookies w przegl?darce internetowej znajduj? si? tutaj.

  Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotycz?cych cookies w przegl?darce oznacza potwierdzenie zapoznania si? z powy?szymi informacjami i akceptacj? plików cookies.

  Wykonuj?c obowi?zek wynikaj?cy z art. 13 RODO informujemy, ?e
  Administratorem danych jest
  Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” Spó?ka Akcyjna,
  ul. Nowogrodzka 200, 18-400 ?om?a,
  Kontakt mailowy: biuro.lo@multipharme.com.pl,
  tel. +48 86 47 34 555, faks: +48 86 47 34 514.
  Dalsze informacje znajdziesz tutaj.

  Dane KRS: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A Dane NIP: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A Dane REGON: PRZEDSI?BIORSTWO ZAOPATRZENIA APTEK MULTI PHARME S A

  Rejestr: S?d Rejonowy w Bia?ymstoku XII Wydzia? Gospodarczy
  Kapita? zak?adowy: 3 411 000 PLN
  Kapita? wp?acony:   3 411 000 PLN

 • E-mail:

  biuro . lo [ at ] multipharme . com . pl

 • Telefon:

  86 224 50 30

 • FAX:

  86 47 34 514

汤姆叔叔影院