Multi Pharme S.A.

Klauzula informacyjna dla Kandydata

W wykonaniu obowi?zku wynikaj?cego z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informujemy, ?e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” Spó?ka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 200, 18-400 ?om?a, Kontakt mailowy: lo@multipharme.com.pl, tel. +48 86 47 34 555,?faks:?+48 86 47 34 514.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie:

– art. 6 ust. 1 c) tj. w celu wykonania obowi?zków ci???cych na administratorze tj. prowadzenia rekrutacji pracowników lub wspó?pracowników

– Pani/ Pana zgody zgodnie z? art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia rekrutacji pracowników lub wspó?pracowników w przysz?o?ci oraz kontaktu z Pani?/ Panem w zwi?zku z rekrutacj?

  1. Pani/Pana dane osobowe mog? zosta? ujawnione podmiotom ?wiadcz?cym administratorowi obs?ug? informatyczn?,
  2. Dane b?d? przetwarzane przez czas pó? roku od dnia zakończenia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby tak?e przysz?ych rekrutacji – do czasu odwo?ania zgody, nie d?u?ej ni? 10 lat
  3. Przys?uguje Pani/Panu prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. Ponadto w ka?dej chwili przys?uguje Pani/Panu prawo cofni?cia zgody wobec przetwarzania danych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofni?ciem. Cofniecie mo?e nast?pi? poczt? elektroniczn? na adres lo@multipharme.com.pl lub poczt? tradycyjn? na adres administratora wskazany na wst?pie.
  5. Podanie przez Pani?/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj?cym z art. 221 p., a ich niepodanie skutkowa?oby brakiem mo?liwo?ci prowadzenia rekrutacji, niepodanie danych udost?pnianych przez Pani?/ Pana na podstawie zgody jest dobrowolne, nie wynika z przepisów ustawowych ani umownych, jednak ich niepodanie skutkowa? mo?e utrudnionym kontaktem za Pani?/ Panem oraz brakiem mo?liwo?ci udzia?u w przysz?ych rekrutacjach.
  6. Nie b?dzie Pani/ Pan podlega? decyzji, która opiera si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

汤姆叔叔影院