Multi Pharme S.A.

art. 13 RODO i cookie’s

Aby stale ulepsza? ?wiadczone przez nas us?ugi na stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które zapisywane s? w pami?ci przegl?darki. Szczegó?owe informacje na temat celu ich u?ywania oraz zmiany ustawień plików cookies w przegl?darce internetowej znajduj? si? tutaj. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotycz?cych cookies w przegl?darce oznacza potwierdzenie zapoznania si? z powy?szymi informacjami i akceptacj? plików cookies.

Wykonuj?c obowi?zek wynikaj?cy z art. 13 RODO informujemy, ?e Administratorem danych jest Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” Spó?ka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 200, 18-400 ?om?a, Kontakt mailowy: biuro.lo@multipharme.com.pl, tel. +48 86 47 34 555, faks: +48 86 47 34 514.

W wykonaniu obowi?zku wynikaj?cego z art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informujemy, ?e:

 1. Administratorem danych jest Przedsi?biorstwo Zaopatrzenia Aptek ?Multi Pharme” Spó?ka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 200, 18-400 ?om?a, Kontakt mailowy: biuro.lo@multipharme.com.pl, tel. +48 86 47 34 555, faks: +48 86 47 34 514.
 2. Dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie zgody u?ytkownika, któr? mo?e w ka?dej chwili odwo?a? zmieniaj?c ustawienia przegl?darki oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegaj?cych na gromadzeniu plików cookies:
 3. a) Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone s? do korzystania z podstron tej?e strony.
  b) Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  c) Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  – dostosowania zawarto?ci strony internetowej do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika strony internetowej i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  – tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy strony internetowej korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  – utrzymanie sesji U?ytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie strony internetowej ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  d) Na naszej stronie internetowej stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  – ?sesyjne” (session cookies) oraz ?sta?e” (persistent cookies). Cookies ?sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej).
  -?Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
  d) W ramach strony internetowej stosowane s? lub mog? by? stosowane nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  -?niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  – pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  – ?wydajno?ciowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  – ?funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce ?zapami?tanie” wybranych przez U?ytkownika ustawień i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  – ?reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  e) W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy strony internetowej mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika strony internetowej. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
  f) Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

 4. Zebrane przez nas dane nie b?d? przekazywane innym odbiorcom
 5. Dane b?d? przetwarzane do czasu odwo?ania zgody poprzez zmian? ustawień przegl?darki
 6. U?ytkownik mo?e ??da? od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych jego osoby, ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz w ka?dej chwili prawo do cofni?cia zgody
汤姆叔叔影院